Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lotus-eater /'loutəs i:tə/  

  • Danh từ
    kẻ hưởng lạc, kẻ thích nhàn hạ