Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lotus position /'ləʊtəspə,zi∫n/  

  • thế ngồi hoa sen (khi thiền định…)