Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật học) sen
    quả hưởng lạc (ăn vào đâm ra thích hưởng lạc đến nỗi quên cả tổ quốc) (thần thoại Hy-lạp)