Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • sự mất, sự thiệt (dùng trong nén thông tin)