Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • sự không bị mất, sự không bị thiệt (dùng trong nén thông tin)
    không tổn thất