Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loss-leader /'lɒsli:də[r]/  

  • Danh từ
    món hàng bán lỗ vốn để câu khách

    * Các từ tương tự:
    Loss leader pricing