Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loquaciousness /lou'kweiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính nói nhiều, tính ba hoa