Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    ba hoa, huyên thuyên