Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thõng xuống, lòng thòng