Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vòng râu sờ (ở động vật hình rêu)