Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (động vật) có răng kiểu méo