Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lop-sidedness /'lɔp'saididnis/  

  • Danh từ
    trạng thái nghiêng hẳn về một bên; sự không cân xứng