Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lop-eared /lɒp'ied/  

  • Tính từ
    có tai thõng xuống
    a lop-eared rabbit
    con thỏ có tai thõng xuống