Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (lóng)
    điên, rồ