Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vòng, thòng lọng
  a double loop like a figure eight
  một dây cuốn chéo hai vòng như hình con số tám
  vòng nhào lộn (của máy bay)
  (điện) cuộn; mạch
  closed loop
  mạch kín
  vòng lặp, chu trình (máy điện toán)
  Động từ
  thắt thành vòng
  móc lại
  nhào lộn (máy bay)

  * Các từ tương tự:
  loop-aerial, loop-light, loop-line, loop-stitch, looped, looper, loophole, loopy