Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẽ hở
    a good lawyer can always find a loophole
    một luật sư giỏi bao giờ cũng tìm được một kẽ hở trong pháp luật
    lỗ châu mai