Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật học) loài sâu đo
    bộ phận thùa khuyết áo (trong máy khâu)