Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loop-line /'lu:plain/  

  • Danh từ
    đường vòng nhánh (đường xe lửa…)