Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loop-aerial /'lu:p'eəriəl/  

  • Danh từ
    (raddiô) anten khung