Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chưa nhuộm (vải)