Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lookers-on /'lukər'ɔn/  

  • Danh từ, số nhiều lookers-on /'lukəz'ɔn/
    người xem, người đứng
    lookers-on see most of the game
    người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn; đứng ngoài thấy rõ hơn