Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  [not] give somebody (get; have) a look-in
  [không] có cơ may thành công; [không] có cơ hội tham gia
  she talks so much that the rest of us never gets a look-in
  chị ta nói nhiều đến nỗi những người chúng tôi còn lại không chen được chữ nào cả
  he'd love to play for the school team but he never gets a look-in
  nó thích chơi cho đội của trường nhưng chưa bao giờ có cơ hội nào cả