Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

long odds /'lɒη ɒdz/  

  • sự chênh lệch rất lớn (trong cá cược, ví dụ 50 ăn 1)