Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thể thao)
    sự nhảy xa