Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

long johns /'lɒηdʒɒnz/  

  • Danh từ
    quần lót dài
    một chiếc quần lót dài mặc ấm