Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

long ears /'lɔɳiəz/  

  • Danh từ
    sự ngu độn