Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

long drink /'lɔηdriηk/  

  • cốc đầy thức uống (bia…)