Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (Anh) (khẩu ngữ)
    đi lê bước
    đi lê bước dọc theo đường