Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lollipop man /'lɒlipɒpmən/  

  • (giống cái lollipop woman, lollipop lady)
    người cầm biển chắn xe cho trẻ con qua đường