Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ around, about) đi nhởn nhơ
  đi nhởn nhơ ở các góc phố
  đi la cà
  don't loiter on the way home
  trên đường về nhà đừng có la cà

  * Các từ tương tự:
  loiterer, loiteringly