Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loincloth /'lɔinklɒθ/  

  • Danh từ
    cái khố