Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng locum tenens)
    viên phó (người thay thế bác sĩ hay giáo sĩ khi họ vắng mặt)

    * Các từ tương tự:
    locum tenens