Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lockout /'lɒkaʊt/  

  • Danh từ
    sự đóng cửa nhà máy làm áp lực (buộc công nhân phải chịu theo một số điều kiện nhất định)