Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhà tạm giam; nhà tù
  (Anh) quán hàng (chủ quán không ở tại chỗ)
  Tính từ
  có thể khóa cửa lại
  a lock-up garage
  nhà xe có thể khóa cửa lại