Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lock-keeper /'lɒkki:pə[r]/  

  • Danh từ
    người coi cửa cống