Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lock-chain /'lɔktʃein/  

  • Danh từ
    khoá xích (để khoá xe)