Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • khóa cất kỹ
  khóa cất kỹ đồ châu báu kim hoàn
  lock onto something
  tự động bám theo mục tiêu (nói về tên lửa…)
  lock somebody (oneself) out [of something] (in)
  khóa lại mà nhốt ai (nhốt mình) (không cho ra hoặc vào)
  từ 9 giờ tối tù nhân bị nhốt suốt đêm
  tôi mất chìa khóa và bị ở ngoài nhà không vào được
  lock [something] up
  khóa các cửa
  đừng có quên khóa các cửa trước khi rời khỏi nhà
  lock somebody up
  cho ai vào tù; cho ai vào bệnh viện tâm thần
  lock something up
  như lock something away
  cho kẹt vào bất động sản(để tiền mặt khỏi bị huy động)
  tất cả vốn liếng của họ, họ đều cho kẹt vào bất động sản