Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lock hospital /'lɔk'hɔspitl/  

  • Danh từ
    bệnh viện da liễu