Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Ê-cốt)
  hồ
  vịnh nhỏ

  * Các từ tương tự:
  lochan, lochia, lochial