Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

localism /'loukəlizm/  

  • Danh từ
    sự gắn bó với địa phương; chủ nghĩa địa phương
    tiếng địa phương; phong tục tập quan địa phương
    tính chất địa phương
    thói quê kệch