Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thể thao)
  cú lốp (quần vợt…)
  Động từ
  (-bb-) (thể thao)
  lốp bóng

  * Các từ tương tự:
  Lobachevskian, lobar, lobate, lobation, lobby, lobbying, lobbyism, lobbyist, lobbyman