Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ghê tởm, đáng ghét, làm cho người ta không ưa