Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đáng ghét; ghê tởm
    the loathful behaviour of a cheat
    hành vi đáng ghét của tên lừa đảo