Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loadstone /'ləʊdstəʊn/  

 • Danh từ
  (cũng lodestone)
  oxít sắt từ tính
  nam châm
  she seems to be a loadstone for people in trouble
  cô ấy dường như là một cục nam châm thu hút những ai cần giúp đỡ