Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loadstar /'ləʊdstɑ:[r]/  

  • Danh từ
    như lodesstar