Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Lanô, cánh đồng trụi (ở Nam mỹ)