Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

livelong /'livlɔη ; 'laivlɔη/  

  • Tính từ
    the livelong day (night)
    trọn ngày (đêm), suốt ngày (đêm)