Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thai nhi sống (khi đẻ ra)