Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

littleness /'litlnis/  

  • Danh từ
    sự nhỏ bé
    tính nhỏ nhen, tính nhỏ mọn, tính tầm thường, tính hẹp hòi, tính ti tiện