Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lithograph /'liθəgrɑ:f/  

 • Danh từ
  tờ in litô (tranh ảnh…)
  Động từ
  in litô

  * Các từ tương tự:
  lithographer, lithographic, lithography